Zvukový technik Olomouc – akreditovaný kurz

Obecně o kurzu

Kurz Zvukový technik je specializovaným kurzem v oblasti zvukové techniky a hudby určený široké veřejnosti. Jeho koncepce vychází z udělené akreditace ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Kurz úspěšně splnil náročná kritéria, která MŠMT při udělování akreditací nastavuje. Právě díky akreditaci získáte po absolvování certifikát MŠMT s celostátní platností, který současně splňuje také kritéria rekvalifikačních kurzů. Kurz probíhá vždy dvakrát za na jaře a na podzim v Praze a Olomouci.

Hlavním cílem je aplikace teoretických znalostí v praxi. Účastníci absolvují celkem 160 hodin výuky. Z toho 80 hodin teorie a 80 hodin praxe. Teoretická část má kombinovanou formu a je rozdělena na 32 hodin distanční a 48 hodin prezenční výuky.  Kromě nabytí stěžejních poznatků z oblasti zvuku a s nimi spojených praktických dovedností se dozvíte vše užitečné o autorském právu. Získáte také potřebné znalosti pro své uplatnění na trhu práce v ČR a EU.

Kurz je vhodný zejména pro:

 • kohokoliv, koho zajímá práce se zvukem a hudbou
 • začínající i zkušenější hudebníky
 • začínající i zkušenější zvukaře
 • producenty
 • youtubery
 • hobbíky
 • všechny věkové kategorie
 • ženy i muže

Harmonogram kurzu je koncipován tak, aby ho mohli absolvovat:

 • studující
 • pracující
 • podnikající
 • osoby registrované na úřadu práce

Jazyk výuky: čeština

Maximální počet účastníků: 14

Akreditace

Pro konání kurzu byla naší instituci dne 11.01.2021 udělena akreditace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Označení akreditace: MSMT-38979/2020-2/452

Platnost: 11.01.2021 - 11.02.2024

Rozhodnutí o udělení akreditace ke stažení: Rozhodnutí.pdf

Místo

MÍSTO KONÁNÍ TEORETICKÉ ČÁSTI:

MÍSTO KONÁNÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI:

 • Lekce živého zvučení jsou organizovány v hudebních klubech a sálech, které jsou upřesněny v průběhu kurzu
Harmonogram

Teoretická část: vyučovací hodina teoretické části má 45 min.

Praktická část: vyučovací hodina praktické části má 60 min.

U obou částí je umožněno individuální časové nastavení výuky

*praktická část probíhající při živém ozvučování v klubech je prodloužena do večerních hodin. Součet hodin obou částí se následně rovná počtu 160 hodin v rozhodnutí o akreditaci

Co se naučíte

Absolvent kurzu získá komplexní znalosti a dovednosti pro práci v oblasti zvukové techniky a zvukařství, které bude moci uplatnit na trhu práce v oblastech vyžadujících specializované pracovníky pro zvučení, audio produkci a postprodukci.

Absolvent umí zejména:

 1. Nainstalovat ozvučovací aparaturu na simulované místo realizace kulturního nebo divadelního vystoupení podle předem specifikovaného zadání.
 2. Rozestavět, zapojit a zprovoznit ozvučovací aparaturu.
 3. Obsluhovat zvuková zařízení a řešit potřeby vystupujících umělců a dalších osob aktivně zúčastněných na kulturních a divadelních akcích.
 4. Deinstalovat zvukové zařízení.
 5. Provést údržbu základních částí zařízení.
 6. Nasnímat hudební tělesa v umělém i reálném prostředí.
 7. Pořizovat jednostopé i vícestopé zvukové záznamy.
 8. Provádět úpravu zvukového záznamu za použití analogových a digitálních zvukových zařízení.
 9. Upravit zvukový záznam pomocí vybraného softwaru.
Forma výuky

Kurz je časovou náročností koncipován tak, aby byl jej mohli absolvovat jak studující, tak pracující osoby. Celková časová dotace kurzu je 160 vyučovacích hodin. Z toho 80 hodin pro teorii a 80 pro praxi. Forma výuky je kombinovaná. Znamená to rozdělení jednotlivých částí výuky na prezenční a distanční formu.

Prezenční část zahrnuje 48 hodin teorie a 80 hodin praxe. Jedna vyučovací hodina teorie má 45 min., praxe 60 min. Tuto část posluchači absolvují fyzicky s lektorem přímo ve školících prostorách nebo v hudebních klubech.

Distanční část se týká pouze části teoretické výuky a je na ní vyčleněno 32 vyučovacích hodin. Distanční výuka je vedena lektory na dálku. Každý student od nás k výuce odstane tyto studijní pomůcky:

 • online živé video konference
 • výuková videa-tutoriály vytvořené lektory kurzu
 • učebnice "Manuál zvukařské profese" vydaná naším institutem
 • možnost konzultací s lektorem
 • zpřístupnění studentského fóra a soukromé skupiny na FB (dobrovolné)
 • registrace do skupiny absolventů

Obsah a harmonogram závěrečné zkoušky (např. test, ústní zkouška, praktická zkouška):

Osnovy a způsob zakončení

Osnovy

 1. Úvod do kurzu a teorie zvuku (4 prezenčně)
 2. Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (2 prezenčně + 2 distančně)
 3. Uplatnění zvukařské profese v ČR a zahraničí (2 prezenčně + 6 distančně)
 4. Úvod do akustiky, základní fyzikální jednotky, akustické materiály, akustické prvky (3 prezenčně + 5 distančně)
 5. Základní typy zvukové techniky, elektroakustický řetězec (EAŘ), propojování článků, propojovací prostředky (3 prezenčně + 5 distančně)
 6. Mikrofony – historie, rozdělení podle směrové a frekvenční charakteristiky, konstrukce, snímání a použití v praxi (3 prezenčně + 5 distančně)
 7. Dynamické procesory GATE, COMPRESSOR aj., EQ, D. I. boxy, efekty (3 prezenčně + 5 distančně)
 8. Právní minimum pro zvukové techniky (3 prezenčně + 5 distančně)
 9. Autorské právo (3 prezenčně + 5 distančně)
 10. Monitory, reproduktory, konstrukce reproboxů, sluchátka + souhrnné opakování probrané látky (6 prezenčně + 10 distančně)
 11. Praktická cvičení s analogovým mixážním pultem (8 prezenčně)
 12. Praktická cvičení s digitálním mixpultem (8 prezenčně)
 13. Praktická cvičení s analogovou konzolí (8 prezenčně)
 14. Praktická cvičení s nahrávacím a editačním softwarem (16 prezenčně)
 15. Praktická cvičení s VST nástroji a pluginami (16 prezenčně)
 16. Úprava zvukového materiálu – mix, mastering (16 prezenčně)
 17. Odborné stáže – ozvučování živých vystoupení (16 prezenčně)

Závěrečná zkouška a její forma

Závěrečná zkouška se bude skládat z teoretické a praktické části. Pro úspěšné absolvování kurzu a získání osvědčení musí účastník úspěšně složit obě části závěrečné zkoušky. Za každou část může účastník získat celkem 50 bodů. Celkem je za obě části maximální počet 100 bodů. Pro úspěšné absolvování kurzu musí účastník získat minimálně 70 bodů, tj. 70% z celé závěrečné zkoušky:

 1. V rámci teoretické části dojde k ověřování znalostí z oblasti techniky/zvukařství, které účastník nabyl během kurzu, a to formou testu na počítači nebo v papírové formě. Test bude obsahovat 50 uzavřených otázek se čtyřmi možnými odpověďmi. Vždy jen jedna bude správná. Za správně zodpovězenou otázku připadne 1 bod, za nesprávně zodpovězenou otázku 0 bodů. Účastník bude moci v rámci teoretické části získat max. 50 bodů. Na vyplnění testu má student 90 min.
 2. V rámci praktické části má účastník možnost vybrat si ze tří variant pro splnění této části, a to podle bližšího specializace účastníka v rámci profese zvukového technika. Vybrat si může účastník pouze jednu variantu. Každá varianta je ohodnocena max 50 body:

VARIANTA 1 – Simulace ozvučení živé hudební produkce

Účastník má za úkol demonstrovat instalaci ozvučovací aparatury, rozestavět, zapojit a zprovoznit ozvučovací aparaturu. Prokázat schopnost obsluhy zvukového zařízení a řešení potřeb, typických u vystupujících umělců a dalších osob aktivně zúčastněných na kulturních akcích. Zkoušená osoba dále předvede schopnost deinstalace zvukového zařízení a technické údržby použitých částí zařízení.

VARIANTA 2 – Produkce a postprodukce

Účastník má za úkol odevzdat a prezentovat zpracovaný hudební projekt v některém z výukových softwarů. Pro vytvoření hudebního projektu si účastník kurzu bude moci přizvat podle své volby libovolného hudebníka, interpreta, atp., jehož tvorbu účastník nahraje a zpracuje. Popř. budou účastníkovi zvukové stopy k úpravě a vyhotovení projektu poskytnuty z databáze nahrávacího studia.

VARIANTA 3 – Návrh projektu výstavby interiéru nahrávacího studia

Účastník má za úkol odevzdat a prezentovat zpracovaný projekt výstavby interiéru modelového nahrávacího studia. Zohledněny musí být akustické vlastnosti prostor, jejich rozměry a dispozice jednotlivých částí studia.  Účastník prezentuje výběr studiové techniky včetně jejího zapojení včetně uvedení možností  pro její použití. Nedílnou součástí projektu je i návrh rozpočtu pro výstavbu a vybavení nahrávacího studia.

Za praktickou a teoretickou část může účastník kurzu získat max 100 bodů.

Hodnocení úspěšnosti závěrečné zkoušky: 70%

(Ve výuce připravujeme studenty tak, aby závěr bez problému zvládli. Zatím vždy všichni uspěli.)

Uplatnění

Příklady uplatnění zvukového technika:

Zvukařská profese je univerzální svým obsahem, proto se uvedené příklady prací vztahují na práci jak v tuzemsku, tak i v zahraničí.

 • Státní úřady a složky státu – téměř na všech úřadech je potřebný technik, který se stará o funkčnost ozvučovací techniky. Jedná se nejčastěji o obstarávání ozvučení místností pro veřejné nebo interní přednášky, veřejná vystoupení zástupců úřadů, ozvučování soudních síní aj., zpracování a analýzu audiozáznamů pro Polici České republiky (odposlechy, forenzní metody pro analýzu zvukových stop).
 • Veřejné a soukromé školství – v ČR je v současné době celkem 24 univerzit, které se dělí na nespočet fakult. Na všech fakultách univerzitních i neuniverzitních škol je potřeba zvukový technik, který zajistí každodenní užití zvukové techniky pro vzdělávací potřeby. Výjimkou nebudou ani pracovní místa na větších základních, středních, popř. vyšších odborných školách v tuzemsku či zahraničí. Uplatnění zvukového technika má přesah jak do veřejné, tak i soukromé sféry.
 • Divadla – v České republice je více než 120 divadel. Především tyto instituce se neobejdou bez dobrých zvukových techniků.
 • Kina – najdete je ve velkých městech, ale i menších obcích. V tuzemsku je více než 700 kin, ve kterých se má zvukový technik možnost uplatnit.
 • Hudební kluby – zvukový technik má možnost hledat práci ve více než 1.400 klubech na území České republiky.
 • Televize a rádia – na našem území působí více než 60 celoplošných a 70 regionálních televizních stanic. Rádiových stanic jsou v průměru desítky v každém kraji.
 • Nahrávací studia – v České republice naleznete přibližně 180 nahrávacích studií. Právě zde se uplatní každý zvukový technik. Naši absolventi budou mít navíc dostatečné znalosti pro založení vlastního nahrávacího studia a odstartování podnikatelské činnosti v hudebním průmyslu.
 • Samostatný zvukař – zvukařská práce se dá provozovat v rámci závislé činnosti, popř. jako freelancer. Každým rokem proběhne v České republice několik tisíc hudebních a kulturních akcí, na kterých je možné za úplatu zvučit.
 • Reklamní agentury, vydavatelství, obchody s hudebními nástroji a hudebním zbožím aj. – ostatní instituce a místa, kde se může uplatnit absolvent našeho kurzu, je nemožné spočítat. Je jich nespočet, jelikož se práce zvukového technika může uplatnit i u profesí, které souvisí s hudbou přímo i nepřímo.
 • Producent – jelikož je náš kurz intenzívní a obsažný vzhledem ke zvukařským subdisciplínám, nalezne absolvent uplatnění i jako samostatný producent.
Požadavky k přijetí

Přijetí probíhá prostřednictvím podané přihlášky. Žádné specifické předpoklady k přijetí nejsou vyžadování. Není třeba ani předchozí znalost v oboru. Veškerá látka se probírá postupně od začátku až po pokročilé techniky.

Obecně k přijetí do kurzu doporučujeme:

 • min. věk 18 let
 • středoškolské vzdělání
 • a především - zájem o danou problematiku
Fotogalerie

Více fotek naleznete v sekci Proběhlé kurzy.

Cena

Cena kurzu za 20 výukových dní (160 vyučovacích hodin) v jarním termínu je……… 21.900 Kč nebo 876 €.
Množnost rozdělení platby:

 • Platba najednou (21.900 Kč nebo 876 €)
 • Platba na 2 části (11.900 Kč + 10.000 Kč nebo 476 € + 400 €)
 • Platba na 3 části (3 x 7.300 Kč nebo 3 x 292 €)
 • Platba na 4 části (4 x 5.475 Kč nebo 4 x 219 €)
 • platba na 5 částí (5 x 4.380 Kč nebo 5 x 175 €)
Přihláška

Přihlaste se: PŘIHLÁŠKA 

Co následuje po podání přihlášky?

Zpracujeme přihlášku a potvrdíme její přijetí

Po odeslání každou přihlášku zpracováváme ručně. To nám zabere max. 2 pracovní dny. Zkontrolujeme vždy všechny formality a v případě, že by v přihlášce chyběla nějaká informace, napíšeme Vám nebo zavoláme a společně vše potřebné doplníme. Po kontrole přihlášky Vám pošleme potvrzující email.

  Pošleme informace ke kurzu a úhradě kurzovného

Součástí potvrzujícího emailu jsou základní informace týkající se organizace kurzu. V mailu obdržíte také fakturu na kurzovné podle Vámi zvolené varianty úhrady – platba naráz nebo po částech.

  Potvrdíme obdržení platby za kurzovné

Každou platbu, kterou od Vás obdržíme, potvrzujeme do 2 pracovních dnů emailem. Potvrzujeme jak přijetí celé částky, tak jednotlivých částí plateb.

  Zapíšeme Vás mezi studenty

Po obdržení první platby za kurzovné Vás zapisujeme závazně mezi studenty.

  Budeme se na Vás osobně těšit!

Přibližně týden před začátkem kurzu od nás obdržíte organizační email. V něm budou shrnuty bližší informace ohledně výuky. Kdykoliv před začátkem kurzu však rádi zodpovíme Vaše případné dotazy. Následně se budeme těšit, až Vás na kurzu uvidíme!