Zvukař Olomouc

Místo: Olomouc
Forma: kombinovaná / prezenční
Termín: 07. 09. 2024 - 05. 01. 2025
Časová dotace: 160 hod.
Akreditace: Ministerstvo školství ČR

 

Kurz Zvukový technik je specializovaným kurzem v oblasti zvukové techniky a hudby určený široké veřejnosti. Jeho koncepce vychází z udělené akreditace ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Kurz úspěšně splnil náročná kritéria, která MŠMT při udělování akreditací nastavuje. Právě díky akreditaci získáte po absolvování certifikát MŠMT s celostátní platností, který současně splňuje také kritéria rekvalifikačních kurzů. Kurz probíhá vždy dvakrát za na jaře a na podzim v Praze a Olomouci.

Hlavním cílem je aplikace teoretických znalostí v praxi. Účastníci absolvují celkem 160 hodin výuky. Z toho 80 hodin teorie a 80 hodin praxe. Teoretická část má kombinovanou formu a je rozdělena na 48 hodin distanční a 32 hodin prezenční výuky.  Kromě nabytí stěžejních poznatků z oblasti zvuku a s nimi spojených praktických dovedností se dozvíte také vše užitečné o autorském právu. Získáte navíc potřebné znalosti a dovednosti pro uplatnění na trhu práce v ČR a EU.

Kurz je vhodný zejména pro:

 • kohokoliv, koho zajímá práce se zvukem a hudbou
 • začínající a mírně pokročilé hudebníky
 • začínající a mírně pokročilé zvukaře
 • divadelní techniky
 • producenty
 • youtubery
 • hobbíky
 • všechny věkové kategorie
 • ženy i muže

Harmonogram kurzu je koncipován tak, aby ho mohli absolvovat:

 • studující
 • pracující
 • podnikající
 • osoby registrované na úřadu práce

Jazyk výuky: čeština

Maximální počet účastníků: 18 + 2 náhradníci


 

 

Akreditace

Pro konání kurzu byla naší instituci dne 11.01.2021 udělena akreditace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Označení akreditace: MSMT-38979/2020-2/452


Místo

 • Lekce živého zvučení jsou organizovány v hudebních klubech a sálech, které budou upřesněny v průběhu kurzu

Harmonogram

Teoretická část: vyučovací hodina teoretické části má 45 min.

Praktická část: vyučovací hodina praktické části má 60 min.

U obou částí je umožněno individuální časové nastavení výuky

*prezentace závěrečných projektů můžou být prodlouženy do večerních hodin. Součet hodin obou částí se následně rovná počtu 160 hodin v rozhodnutí o akreditaci


 

 

Co se naučíte

Absolvent kurzu získá základní znalosti a dovednosti pro práci v oblasti zvukové techniky a zvukařiny, které bude moci uplatnit na trhu práce v oblastech vyžadujících specializované pracovníky pro živé zvučení, pořizování audio záznamů, audio produkci a další…

Absolvent umí zejména:

 1. Porozumět zvuku z fyzikálního hlediska
 2. Navrhnout nápravná akustická opatření
 3. Vybrat vhodnou ozvučovací aparaturu pro kulturní produkci
 4. Rozestavět, zapojit a zprovoznit a deinstalovat ozvučovací aparaturu
 5. Obsluhovat zvuková zařízení a řešit potřeby hudebníků a vystupujících
 6. Nasnímat hudební tělesa a zdroje zvuku v umělém i reálném prostředí
 7. Pořizovat jednostopé i vícestopé zvukové záznamy
 8. Provádět úpravu zvukového záznamu za použití analogových a digitálních zvukových zařízení
 9. Upravit zvukový záznam pomocí vybraného softwaru
 10. Pracovat se zvukem v digitálním prostředí

Forma výuky

Kurz je časovou náročností koncipován tak, aby byl jej mohli absolvovat jak studující, tak pracující osoby. Celková časová dotace kurzu je 160 vyučovacích hodin. Z toho 80 hodin pro teorii a 80 pro praxi. Forma výuky je kombinovaná. Znamená to rozdělení jednotlivých částí výuky na prezenční a distanční formu.

Jedna vyučovací hodina teorie má 45 min., praxe 60 min. V teoretické části se kombinuje prezenční a distanční výuka. Praktickou část posluchači absolvují fyzicky s lektorem přímo ve školících prostorách, studiu a kulturním zařízení

V rámci distanční výuky, která se týká pouze teoretické části, si studenti nastudují zadané učivo z výukových videí a vypracují si připravené aktivity. Lektoři se k otázkám a důležitým elementům učiva vrací v rámci prezenční části. Každý student od nás k výuce odstane tyto studijní pomůcky:

 • výuková videa-tutoriály vytvořené lektory kurzu
 • učebnice "Manuál zvukařské profese" vydaná naším institutem
 • možnost konzultací s lektorem
 • zpřístupnění studentského portálu a soukromé skupiny na FB (dobrovolné)

Kurz je zakončen závěrečným testem z teorie a prezentací praktického projektu.


Osnovy a způsob zakončení

Osnovy

 1. Úvod do kurzu, organizace
 2. Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
 3. Uplatnění zvukařské profese
 4. Úvod do akustiky, základní fyzikální jednotky, akustické materiály a prvky
 5. Elektroakustický řetězec (EAŘ) a propojování jeho článků
 6. Základní typy ozvučovací a studiové techniky
 7. Mikrofony – historie, vlastnosti a typy, techniky snímání
 8. Zvukové procesory a efekty
 9. Právní minimum pro zvukové techniky a autorské právo
 10. Reproduktory, reprobedny a sluchátka - vlastnosti a použití
 11. Digitální audio a DAW + demonstrace funkcí vybraného software
 12. Studiové nahrávání v praxi - základy práce ve studiu, snímání jednotlivých nástrojů
 13. Studiové nahrávání v praxi - multitrackové nahrávání, vytvoření kompletní nahrávky
 14. Mixing - základy a praktická cvičení
 15. Mastering - základy a praktická cvičení
 16. Živé ozvučování - základy ozvučování uzavřených prostor
 17. Audio v kreativním průmyslu - praktické ukázky projektů a techniky

 


 

 

Závěrečná zkouška a její forma

Závěrečná zkouška se skládá z teoretické a praktické části. Pro úspěšné absolvování kurzu a získání osvědčení musí účastník úspěšně složit obě části závěrečné zkoušky. Za každou část může účastník získat celkem 50 bodů. Celkem je za obě části maximální počet 100 bodů. Pro úspěšné absolvování kurzu musí účastník získat minimálně 87 bodů.

 1. V rámci teoretické části dojde k ověřování znalostí z oblasti techniky/zvukařství, které účastník nabyl během kurzu a to formou testu na počítači. Test bude obsahovat 50 otázek se čtyřmi možnými odpověďmi. Vždy jen jedna bude správná. Za správně zodpovězenou otázku připadne 1 bod, za nesprávně zodpovězenou otázku 0 bodů. Účastník bude moci v rámci teoretické části získat max. 50 bodů. Na vyplnění testu má student 90 min.
 1. V rámci praktického projektu má účastník možnost vybrat si z několika variant pro splnění této části, a to podle bližší specializace účastníka v rámci profese zvukového technika. Každý účastník si může vybrat pouze jednu variantu. Každá varianta je ohodnocena max 50 body. Student odprezentuje svůj projekt během 15ti minutové prezentace. kde prokáže porozumění danému tématu. Následují doplňující otázky a poznámky od lektora.

VARIANTA 1 – Mix hudebního projektu

Student demonstruje znalost práce v daném DAW na hotovém nebo rozpracovaném projektu a správné užití zvukových procesorů a efektů (EQ, komperese, reverb,…) Přihlíží se také k procesu editace, práce s panoramou, vytvoření sendů, atd… Student může pracovat na svém vlastním projektu nebo mu budou poskytnuty potřebné multitracky od našich lektorů.

VARIANTA 2 – Mastering hudebního projektu

Student demonstruje znalost práce v daném DAW na hudební skladbě a správné užití zvukových procesorů a efektů v rámci masteringového procesu. Na zmixovaném stereo mixu účastník vysvětluje své kreativní kroky a technické úpravy. Produkt by měl být připraven pro finální export (dithering, vytvoření finální délky skladby,..) a musí splňovat normy LUFS, true peak, atd… Student by neměl používat nahrávku, kterou sám mixoval. Lektoři poskytnou v případě potřeby nezmasterované mixy.

VARIANTA 3 – Návrh DAW a studiového vybavení

Student vypracuje návrh nahrávacího, studiového prostor ve kterém by bylo možné pořizovat kvalitní náběry zvuku a nadále s nimi pracovat v procesu postprodukce. Návrh musí obsahovat představení prostoru, výčet vybavení a důvod volby, způsoby a diagram zapojení a hrubou kalkulaci projektu. Student může do projektu zahrnout i akustické úpravy prostor, není to ale přímým požadavkem.

VARIANTA 4 – Návrh ozvučovacího systému

Student vypracuje návrh ozvučovacího systému na základě požadavků od fiktivní kapely. Návrh musí obsahovat výčet veškerého vybavení, jeho specifikace a důvody za jeho výběrem. Tímto se rozumí mikrofony, odposlechy, FOH systém, mixážní pult a další zařízení a příslušenství nezbytné pro pokrytí požadavků kapely. Student vytvoří diagram zapojení a představí hrubou kalkulaci systému.

VARIANTA 5 – Vlastní projekt

Pokud si student nevybere z variant 1-4, může si vymyslet vlastní, jiné téma. Tento návrh ale musí projít schvalovacím procesem od lektorů, kteří posoudí, zda je toto téma dostatečně relevantní a splňuje podstatu výuky. Lektoři pak dodatečně určí požadavky.


 

 

Příklady uplatnění zvukového technika:

Zvukařská profese je univerzální svým obsahem, proto se uvedené příklady prací vztahují na práci jak v tuzemsku, tak i v zahraničí.

 • Státní úřady a složky státu – téměř na všech úřadech je potřebný technik, který se stará o funkčnost ozvučovací techniky. Jedná se nejčastěji o obstarávání ozvučení místností pro veřejné nebo interní přednášky, veřejná vystoupení zástupců úřadů, ozvučování soudních síní aj., zpracování a analýzu audiozáznamů pro Polici České republiky (odposlechy, forenzní metody pro analýzu zvukových stop).
 • Veřejné a soukromé školství – v ČR je v současné době celkem 24 univerzit, které se dělí na nespočet fakult. Na všech fakultách univerzitních i neuniverzitních škol je potřeba zvukový technik, který zajistí každodenní užití zvukové techniky pro vzdělávací potřeby. Výjimkou nebudou ani pracovní místa na větších základních, středních, popř. vyšších odborných školách v tuzemsku či zahraničí. Uplatnění zvukového technika má přesah jak do veřejné, tak i soukromé sféry.
 • Divadla – v České republice je více než 120 divadel. Především tyto instituce se neobejdou bez dobrých zvukových techniků.
 • Kina – najdete je ve velkých městech, ale i menších obcích. V tuzemsku je více než 700 kin, ve kterých se má zvukový technik možnost uplatnit.
 • Hudební kluby – zvukový technik má možnost hledat práci ve více než 1.400 klubech na území České republiky.
 • Televize a rádia – na našem území působí více než 60 celoplošných a 70 regionálních televizních stanic. Rádiových stanic jsou v průměru desítky v každém kraji.
 • Nahrávací studia – v České republice naleznete přibližně 180 nahrávacích studií. Právě zde se uplatní každý zvukový technik. Naši absolventi budou mít navíc dostatečné znalosti pro založení vlastního nahrávacího studia a odstartování podnikatelské činnosti v hudebním průmyslu.
 • Samostatný zvukař – zvukařská práce se dá provozovat v rámci závislé činnosti, popř. jako freelancer. Každým rokem proběhne v České republice několik tisíc hudebních a kulturních akcí, na kterých je možné za úplatu zvučit.
 • Reklamní agentury, vydavatelství, obchody s hudebními nástroji a hudebním zbožím aj. – ostatní instituce a místa, kde se může uplatnit absolvent našeho kurzu, je nemožné spočítat. Je jich nespočet, jelikož se práce zvukového technika může uplatnit i u profesí, které souvisí s hudbou přímo i nepřímo.
 • Producent – jelikož je náš kurz intenzívní a obsažný vzhledem ke zvukařským subdisciplínám, nalezne absolvent uplatnění i jako samostatný producent.

Požadavky na přijetí

Přijetí probíhá prostřednictvím podané přihlášky. Žádné specifické předpoklady nejsou vyžadování. Není třeba ani předchozí znalost v oboru. Veškerá látka se probírá postupně od začátku až po pokročilejší problematiku.

Obecně k přijetí do kurzu doporučujeme:

 • min. věk 18 let
 • středoškolské vzdělání (vyučení nebo maturita)
 • a především - zájem o danou problematiku

Fotogalerie

 

Více fotek naleznete v sekci Proběhlé kurzy.


 

 

Cena

Cena kurzu za 15 výukových dní (160 vyučovacích hodin) je 23.900 Kč nebo 990 €.

Množnost rozdělení platby:

 • Platba najednou (23.900 Kč nebo 990 €)
 • Platba na 2 části (12.900 Kč + 11.000 Kč nebo 500 € + 490 €)
 • Platba na 3 části (3 x 7.967 Kč nebo 3 x 330 €)
 • Platba na 4 části (4 x 5.975 Kč nebo 4 x 248 €)

Kurzovné zahrnuje:

 • 80 vyučovacích hodin prezenční teoretické výuky
 • 80 vyučovacích hodin prezenční praktické výuky
 • možnost konzultací s lektory v průběhu celého kurzu
 • možnost využití slevy na softwary s EDU licencí
 • vyučovací pomůcky

 

 

Co následuje po podání přihlášky?

1. Zpracujeme přihlášku a potvrdíme její přijetí

Po odeslání každou přihlášku zpracováváme ručně. To nám zabere max. 2 pracovní dny. Zkontrolujeme vždy všechny formality a v případě, že by v přihlášce chyběla nějaká informace, napíšeme Vám nebo zavoláme a společně vše potřebné doplníme. Po kontrole přihlášky Vám pošleme potvrzující email.

2.  Pošleme informace ke kurzu a úhradě kurzovného

Součástí potvrzujícího emailu jsou základní informace týkající se organizace kurzu. V mailu obdržíte také fakturu na kurzovné podle Vámi zvolené varianty úhrady – platba naráz nebo po částech.

3.  Potvrdíme obdržení platby za kurzovné

Každou platbu, kterou od Vás obdržíme, potvrzujeme do 2 pracovních dnů emailem. Potvrzujeme jak přijetí celé částky, tak jednotlivých částí plateb.

4.  Zapíšeme Vás mezi studenty

Po obdržení první platby za kurzovné Vás zapisujeme závazně mezi studenty. Pamatujte, že jen zaplacené kurzovné nebo první splátky Vám zaručí účast na kurzu. Pokud týden před začátkem kurzu neobdržíme platbu, kontaktujeme náhradníky a dáváme příležitost jim.

5.  Budeme se na Vás osobně těšit!

Přibližně týden před začátkem kurzu od nás obdržíte organizační email. V něm budou shrnuty bližší informace ohledně výuky. Kdykoliv před začátkem kurzu však rádi zodpovíme Vaše případné dotazy. Následně se budeme těšit, až Vás na kurzu uvidíme!